fbpx

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu SPORTFOODBOX.pl;
2. SPORTFOODBOX– SPORTFOOD Paweł Bachanek z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, 05-270 Marki, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, REGON: 360602243, NIP: 9511658952;
3. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.sportfoodbox.pl, umożliwiający zakup produktów SPORTFOODBOX drogą elektroniczną.
4. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez SPORTFOODBOX za pośrednictwem serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez SPORTFOODBOX cateringu dietetycznego.
5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze SPORTFOODBOX.
6. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym SPORTFOODBOX.
7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
10. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług SPORTFOODBOX;
11. Umowa– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a SPORTFOODBOX, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
12. Zestaw dietetyczny SPORTFOODBOX– przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
13. Serwis SPORTFOODBOX.pl– strona internetowa umieszczona pod adresem: SPORTFOODBOX.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której SPORTFOODBOX oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług SPORTFOODBOX.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu SPORTFOODBOX.pl jest firma SPORTFOOD.
 3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 4. SPORTFOODBOX informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy SPORTFOODBOX a Klientem.
 5. SPORTFOODBOX zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu SPORTFOODBOX.pl może być utrudniony lub niemożliwy. SPORTFOODBOX zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
 6. Wygląd i treść Serwisu SPORTFOODBOX.pl oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach Usług SPORTFOODBOX stanowią własność SPORTFOOD i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Warunki korzystania z Serwisu SPORTFOODBOX.pl

 1. Warunki techniczne
  Dla korzystania z Serwisu SPORTFOODBOX.pl niezbędne jest spełnianie co najmniej następujących wymogów technicznych:

1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, z siecią Internet;

1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;

1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, nowoczesna przeglądarka internetowa;

1.6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1.5 powyżej, obsługa skryptów Java Script oraz okien wyskakujących (pop-up windows);

1.7. dodanie w poczcie elektronicznej adresów sportfoodbox.pl lub sportfood.pl jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia pewności dostarczania Klientowi korespondencji  SPORTFOODBOX.

 1. Warunki formalne
  Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunki ogólne

3.1. Klient zobowiązany jest podać SPORTFOODBOX wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.

3. 2. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta SPORTFOOD nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.

3.3. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w serwisie SPORTFOODBOX.pl lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl do używania osobom trzecim.

3.5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu SPORTFOODBOX.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług SPORTFOODBOX.

3.6. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu SPORTFOODBOX.pl nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa SPORTFOODBOX lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

IV. Usługi SPORTFOODBOX

 1. Zakres usług

Usługi SPORTFOODBOX obejmują:

1.1. przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX;

1.2. dostawę Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw SPORTFOODBOX, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie SPORTFOODBOX.pl;

1.2. dostawę pozostałych oferowanych produktów dostępnych na stronie www.sportfoodbox.pl na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw SPORTFOODBOX,

1.3. prowadzenie konta Klienta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl.

 1. Zestawy dietetyczne SPORTFOODBOX

2.1. Zestawy dietetyczne SPORTFOODBOX są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków określonego rodzaju diety na 1 dzień, o określonej dziennej wartości kalorycznej.

2.2. Zestawy w programie SPORTFOODBOX składają się 3, 5 lub 6 gotowych posiłków o podanej dla zestawu wartości kalorycznej.

2.3. Serwis SPORTFOODBOX.pl podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych diet oraz ich kompozycji i wartości odżywczej Zestawów i poszczególnych posiłków.

2.4. Ceny Zestawów dietetycznych SPORTFOOD określone są w Serwisie SPORTFOODBOX.pl w zakładce „Cennik”: www.sportfoodbox.pl/cennik.

2.5. Ceny Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

2.6. Cena Zestawu Dietetycznego SPORTFOODBOX nie obejmuje koszt dostawy, pod wskazany przez Klienta adres, w jednym z miast objętych zasięgiem dostaw SPORTFOODBOX.pl. Aktualna lista miast objętych zasięgiem dostaw SPORTFOODBOX jest dostępna w Serwisie SPORTFOODBOX.pl w zakładce „Obszar dostawy”: www.SPORTFOODBOX.pl/obszar-dostawy.

2.7. SPORTFOODBOX zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług SPORTFOODBOX, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX, zmiany ich cen, a także do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast uprzednio obsługiwanych.

2.8. SPORTFOODBOX zastrzega sobie prawo do modyfikacji menu. Nagła zmiana menu może być wynikiem braku dostawy surowców lub opóźnieniem takiej dostawy. W takim przypadku catering przygotuje produkty zamienne, równie dobre jakościowo i smakowo.

2.9. SPORTFOODBOX zastrzega sobie możliwość różnic w kaloryczności dań +/- 20% od podanej wartości.

3.0. Możliwość rezygnacji z zamówienia poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@sportfoodbox.pl do 72 h przed doręczeniem paczek, późniejsze rezygnacje mogą być przeniesione na inny termin lub rozliczone w postaci punktów do skarbonki.

 1. Warunki składania zamówień przez Klientów

Korzystając z Usług SPORTFOODBOX Klient może składać zamówienia na Zestawy dietetyczne SPORTFOODBOX poprzez Serwis SPORTFOODBOX.pl.

3.1. Zamówienia składane poprzez Serwis SPORTFOODBOX.pl
W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX w Serwisie SPORTFOODBOX.pl, Klient powinien:

1.1. wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX, korzystając z formularza zamówienia w Serwisie SPORTFOODBOX.pl

1.2. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, zdefiniować hasło oraz podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy);

1.3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu SPORTFOODBOX.pl zawierający Politykę prywatności.”;

1.4. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.

2. Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.

3. SPORTFOODBOX zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Serwisie SPORTFOODBOX.pl

5. Do zawarcia Umowy przy złożeniu zamówienia poprzez Serwis SPORTFOODBOX.pl dochodzi z chwilą użycia przez Klienta przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.

6. SPORTFOODBOX nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX. SPORTFOODBOX informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu SPORTFOODBOX.pl oraz telefonicznie przez dietetyka SPORTFOODBOX oparte są na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX.

 1. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez SPORTFOODBOX.

1. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie SPORTFOODBOX.pl oraz pocztą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia na następny dzień przyjmowane są najpóźniej w dniu poprzedzającym wysyłkę do godz. 22:00. Zamówienia na poniedziałek przyjmowane są najpóźniej do godziny 22:00 w środę. SPORTFOODBOX zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania dostaw. Dostawy realizujemy od poniedziałku do soboty. Zestawy weekendowe dostarczane są w sobotę rano.

3. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.sportfoodbox.pl.

4. Dostawy Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach porannych. SPORTFOODBOX zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym SPORTFOODBOX wcześniej poinformuje Klientów. SPORTFOODBOX zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zamówienia.

5. SPORTFOODBOX zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją Zestawów dietetycznych wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie SPORTFOODBOX.pl.

6. Bezpośredni kontakt Klienta z SPORTFOODBOX jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@sportfoodbox.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 660281412

7. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Zestawy dietetyczne SPORTFOODBOX ceny określonej w zakładce „Cennik”: www.sportfoodbox.pl/cennikw Serwisie SPORTFOODBOX.pl, dla wybranych parametrów zamówienia, oraz do odbioru zamówionych Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX.

8. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Zestawy dietetyczne SPORTFOODBOX poprzez dokonanie:

8.1. przelewu bankowego na rachunek SPORTFOODBOX nr 35 1140 2004 0000 3502 7610 2228, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w otrzymanej wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie albo

8.2. przelewu online drogą elektroniczną na rzecz SPORTFOODBOX w systemie tpay.com. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla SPORTFOODBOX jest tpay.com

9. SPORTFOODBOX zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

9.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza;

9.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX;

9.3. pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zamówienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spożywania Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX;

9.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Zestawy dietetyczne SPORTFOODBOX;

9.5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

10. SPORTFOODBOX informuje, iż zakupiona usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.

V. Polityka prywatności

 1. SPORTFOODBOX przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i traktuje dane Klientów ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).
 2. SPORTFOODBOX Paweł Bachanek z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, 05-270 Marki jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie sportfoodbox.pl.
 3. Świadczenie usług przez SPORTFOODBOX obejmuje następujące działania po stronie SPORTFOODBOX: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.
 4. SPORTFOODBOX przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe), oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony SPORTFOODBOX.pl.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez SPORTFOODBOX w celu:
  • wykonania Umowy (dostawy Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX), na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne SPORTFOODBOX – przez okres realizacji zamówienia;
  • zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka SPORTFOODBOX (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;
  • marketingu własnych produktów lub usług SPORTFOODBOX, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez SPORTFOODBOX marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
  • zbierania opinii o jakości produktów i usług SPORTFOODBOX, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez SPORTFOODBOX w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;
  • rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;
  • ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw SPORTFOODBOX w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu SPORTFOODBOX – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez SPORTFOODBOX.
 7. Klientowi przysługuje prawo do żądania:
  • dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od SPORTFOODBOX potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez SPORTFOODBOX.
  • sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od SPORTFOODBOX sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od SPORTFOODBOX usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  • ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że SPORTFOODBOX nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne SPORTFOODBOX, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem SPORTFOODBOX jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.
  • przenoszenia swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od SPORTFOODBOX w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego jego danych osobowych, które dostarczył SPORTFOODBOX, ma prawo również zażądać, aby SPORTFOODBOX przesłał innemu administratorowi jego dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które SPORTFOODBOX przetwarza na podstawie zgody lub na podstawie zawartej Umowy (realizowanego zamówienia).
  • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPORTFOODBOX, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez SPORTFOODBOX; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPORTFOODBOX. Jednak pomimo sprzeciwu, SPORTFOODBOX jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX, podmiotom z którymi SPORTFOODBOX współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

VI. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl

 1. Zablokowanie konta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl

1.1. SPORTFOODBOX może zablokować konto Klienta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

1.2. Zablokowanie przez SPORTFOODBOX konta Klienta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z Usług SPORTFOODBOX.

1.3. Zablokowanie przez SPORTFOODBOX konta Klienta w Serwisie SPORTFOODBOX.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia.

 1. Usunięcie konta z Serwisu SPORTFOODBOX.pl

2.1. Klient może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres  kontakt@sportfoodbox.pl, z prośbą o usunięcie własnego konta z Serwisu SPORTFOODBOX.pl. SPORTFOODBOX zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.

2.2. SPORTFOODBOX może także usunąć konto Klienta z Serwisu SPORTFOODBOX.pl w przypadku, gdy Klient:

2.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin;

2.2.2. Klient nie korzystał z Serwisu SPORTFOODBOX.pl w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.

2.3. Usunięcie konta Klienta z Serwisu SPORTFOODBOX.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie,  reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: kontakt@sportfoodbox.pl.   Reklamację złożone na portalach społecznościowych lub SMS-owo nie zostaną uznane jako przyjęte do rozpatrzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego SPORTFOODBOX, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości zutylizowany przez Konsumenta.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez SPORTFOODBOX stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z Usługami SPORTFOODBOX.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258), w przypadku towarów żywnościowych, oznakowanych terminem przydatności do spożycia, można je reklamować wyłącznie przed upływem tego terminu. Reklamację złożone po upłynięciu terminu produktów zostaną rozpatrzone negatywnie. – Takie coś bym dodał czasami zdarza się że ludzie wysyłają reklamację po tym jak skończy się data przydatności produktów a w żadnym regulaminie nie mamy tego podpunktu.
 5. SPORTFOODBOX informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VIII. Zmiana, anulowanie i rezygnacja zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować serwis SPORTFOODBOX drogą mailową na adres kontak@sportfoodbox.pl nie później niż do godziny 22:00 dnia poprzedzającego wysyłkę w przypadku dni roboczych. Anulowanie lub zmiana zamówień weekendowych musi wpłynąć nie później niż do 22:00 w środę poprzedzający dostawę.

4. Klient uprawniony jest do samodzielnej zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 22:00 dnia poprzedzającego wysyłkę posiłków.
W przypadku zmian dotyczących zamówień na sobotę i niedzielę – nie później niż do godz. 22:00 w środę poprzedzający dostawę.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokonać można poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z serwisem SPORTFOODBOX.

5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od serwisu SPORTFOODBOX wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

7. W przypadku zmian dotyczących wyboru menu, zmiany dokonać można wyłącznie poprzez Konto Klienta. Klient uprawniony jest do modyfikacji zamówienia nie później niż do godz. 1900 na 3 dni robocze przed planowaną datą realizacji zamówienia. W innym przypadku dostarczone zostaną mu posiłki z wybranej domyślnie diety. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

8. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem do godz. 22:00 na dzień przed wprowadzeniem zmian. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

9. W przypadku zmiany Zamówienia na pakiet o niższej wartości cenowej, do konta Klienta zostanie przypisana ilość punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

10.W przypadku rezygnacji z zamówienia klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach regularnych wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany w formularzu „rezygnacja z zamówienia” przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez serwis SPORTFOODBOX. W nadzwyczajnych przypadkach takich jak siła wyższa, okres ten może ulec wydłużeniu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

11. W przypadku rezygnacji z zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji przez SPORTFOODBOX, zwrot wpłaty zostanie pomniejszony o prowizję operatora płatności, poprzez którego została dokonana wpłata.

IX. Dostawa

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie na www.panel.sportfoodbox.pl oraz na stronie www.sportfoodbox.pl/obszar-dostaw/
 2. Zamówienia na niedzielę dostarczane są według harmonogramu dostaw zamówień na sobotę.
 3. SPORTFOODBOX zastrzega prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie SPORTFOODBOX – klient jest informowany o tym fakcie.
 4. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godziny 19:00 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.