fbpx

Polityka prywatności SportfoodBOX

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (RODO).

Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SportfoodBOX.

Polityka dotyczy wszystkich Klientów SportfoodBOX, a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową www.sportfoodbox.pl.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych przedsiębiorców. Każdy z tych przedsiębiorców może mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi stron trzecich.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz z Regulaminem Serwisu SportfoodBOX.pl, określającym warunki korzystania z naszych usług.


Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez SportfoodBOX.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy z SportfoodBOX, jak również może wynikać z przepisów prawa. Brak podania niezbędnych danych uniemożliwi zawarcie umowy (przyjęcie od Ciebie zamówienia).

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SPORTFOOD Paweł Bachanek z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, REGON: 360602243, NIP: 9511658952, zwanym dalej SPORTFOODBOX.

2. Świadczenie usług SPORTFOODBOX

Świadczenie usług SPORTFOODBOX obejmuje następujące działania po stronie SPORTFOODBOX: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług (marketing bezpośredni).

3. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług SPORTFOODBOX?

Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.SPORTFOODBOX.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji usług, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawę. Dane te przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

5. Jaki to cel, podstawa i jak długo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych SPORTFOODBOX), na podstawie złożonego zamówienia na zestawy dietetyczne SPORTFOODBOX – przez okres realizacji zamówienia;

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka SPORTFOODBOX (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;

3) marketing własnych produktów lub usług SPORTFOODBOX, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez SPORTFOODBOX marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-milowy). Niniejsza zgoda udzielona jest bezterminowo, do odwołania;

4) zbieranie opinii o jakości produktów i usług SPORTFOODBOX, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez SPORTFOODBOX w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

5) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;

6) ewentualna windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw SPORTFOODBOX w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu SPORTFOODBOX, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez SPORTFOODBOX.

6. Czy udostępniamy komukolwiek Twoje dane?

Udostępniamy dane Klientów SPORTFOODBOX tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług SPORTFOODBOX. Działania takie są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie SPORTFOODBOX jako administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom, z którymi SPORTFOODBOX współpracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym (na podstawie zgody Klienta na wysyłkę materiałów o charakterze marketingowym), biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

7. Masz kontrolę nad swoimi danymi i masz następujące prawa:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

  • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

prawo do wniesienia sprzeciwu:

  • w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług SPORTFOODBOX,
  • dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów SPORTFOODBOX, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez SPORTFOODBOX;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a SPORTFOODBOX nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie, w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które SPORTFOODBOX przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia);

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

SPORTFOODBOX udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z naszym biurem obsługi.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, SPORTFOODBOX może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

8. Przydatne informacje kontaktowe. Aktualizacje naszej Polityki 

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Niniejsza Polityka została zaktualizowana 1 lutego 2021 r.

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej www.SPORTFOODBOX.pl.